Great Tibet Tour Logo GREAT TIBET TOUR ®

Learn Some Tibetan Words and Numbers

In Tibet, most people can't speak English but sometimes you may need to strike up a simple conversation with the locals such as a decent greeting during your trip. Learning some simple Tibetan words and numbers before your arrival will enable you to become more confident, closer to the Tibetan people, and have a deeper understanding of the local culture.

Here are some simple but practical Tibetan words and phrases:

Tibetan Pronunciation English Tibetan Words
Shokpa delek Good morning སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས།
Tashi Delek/ Kham-Sang Hello བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལགས།།/ ཁམས་བཟང།།
Thuk-je-che Thank you ཐུགས་རྗེ་ཆེ་།
Gong-pa Ma-sum Excuse me དགོངས་དག བཟོད་དུ་གསོལ། ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།
gong-da Sorry དགོང་དག་།
kayrang kusu debo-yimbay How are you ཁྱེད་རང་སྐུ་གཇུགས་བདེ་པོ་ཡིན་པས།
Nga debo yin

I'm fine

ང་བདེ་པོ་ཡིན
Nga debo Min dung

I'm not doing well

ང་བདེ་པོ་མིན་འདུག།།
Ga-Pa Where ག་པར་
Ga-rey What ག་རེ་
Ga-Due When ག་དུས་
Gang-Day How གང་འདྲ་
Ga-rey Jey-ney Why ག་རེ་བྱས་ནས།
Yün-ring je-kyu ma-joong Long time no see ཡུན་རིང་འཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།
kayrang gi minglâ karay ray What is your name ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད།
Dir gong kâtsay ray How much is this འདིར་གོང་ག་ཚད་རེད།
Sang-chö ka-bar yo-re Where is the toilet/bathroom གསང་སྤྱོ་ག་པར་ཡོད་རེད།
Rog nâng-da Help རོགས་གནང་དང་།
Kha-leh phe

Goodbye

(said by people leaving)

ག་ལེར་ཕེབས་།
Kha-leh shu

Goodbye

(said by people staying)

ག་ལེར་བཞུགས་།
Cha-wa lam-to yong-bar-shok Good luck བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བར་ཤོག
Chito delek Good afternoon ཕྱི་དྲོ་བདེ་ལེགས།
Gongmo delek Good evening དགོང་དྲོ་བདེ་ལེགས།

Below is a list of 1-20 numbers in Tibetan writing and pronunciation.

Numbers

Tibetan Pronunciation

Tibetan Number

1

chig

2

nyi

3

sum

4

shi

5

nga

6

thru'

7

tun

8

kyä

9

ku

10

chu

༡༠

11

cuci

༡༡

12

cunyi

༡༢

13

cuksum

༡༣

14

cupshi

༡༤

15

conga

༡༥

16

cutru

༡༦

17

cuptun

༡༧

18

copkya

༡༨

19

curku

༡༩

20

nyishu

༢༠

Related Articles

Ask a Quick Question Below? Or Call 0086-891-6679450
or Email Us